Arhitekturna zasnova2019-07-30T15:22:05+00:00

Arhitekturna zasnova

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Na območju gradnje je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 6-S (vzhodno od Dravograjske ceste) v mestni občini Maribor (MUV 16/2018). Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 2265/10 k.o. Studenci, ki se nahaja na SV delu območja med bodočo cesto A na jugu in Ul. I internacionale na S.
Prometno bo območje do izgradnje ulice A povezano z Engelsovo ulico, kasneje pa tudi z rondojem na Dravograjski cesti.
Med objekti bodo razporejeni atriji in zelene površine s povezavami za pešce in intervencijo. Otroška igrišča bodo razporejena skladno z dokumentacijo.
Izgrajeni bodo trije s podzemno garažo povezani bloki. Vsak blok bosta sestavljala dva v pritličju povezana stolpiča. Etažnost je K+P+4+T, streha objekta je ravna ali rahlo nagnjena.
Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje. Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz, razbija monotonost in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.
Stanovanjske stavbe so sestavljene iz severnega in južnega dela z ločenima vhodoma, dvigali in stopniščema. Povezuje ju skupna garaža za stanovalce in pritličje. V prvih dveh objetih bo skupno po 65 stanovanj v tretjem pa 85. V garaži bo po izgradnji vseh treh objektov prostora za 300 parkirnih mest, 215 shram in pripadajoči tehnični prostori ter šest stopnišč skupaj z dvigali.
Dimenzija zaprtih delov pritlične etaž objektov J in K je 67,80m x 17,00m. Južni stolpič nad pritličjem meri 38,30m x 17,00m severni pa 22,10m x 17,00m. Balkoni štrlijo iz fasade za 200cm.
Dimenzija zaprtih delov pritlične etaže objektov I je 78,60m x 17,00m. Južni stolpič nad pritličjem meri 38,30m x 17,00m severni pa 32,90m x 17,00m. Balkoni štrlijo iz fasade za 200cm.

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Stavba bo izvedena v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Predelne stene v posameznih stanovanjih so odvisno od konstrukcijskih zahtev, delno armirano betonske, delno suho montažne.
Stopniščne rame, podesti in hodniki bodo armirano betonski in obdelani s keramiko. Ob vsakem vhodu bo prostorno osebno dvigalo.
Streha stavbe bo železobetonska z dobro akumulacijo toplote in ustrezno toplotno izolirana. Kritina bo strešna folija.
Fasada bo izolirana skladno z veljavnimi predpisi in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom ali fasadnimi ploščami.
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar in sistem za preprečitev udarnega zvoka na stopnišču – tronsole v spodnjih dveh etažah.
Fasadno stavbno pohištvo je iz PVC ali ALU profilov zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom.

Ena najlepših sosesk s kvalitetno zasnovanimi raznovrstnimi tlorisi
LOKACIJA
Informacije:
info@novogradnje-maribor.si