I. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Na območju gradnje je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta. Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 64/1, 64/2, 64/3, 62/23, 62/25  k.o. Košaki.

Prometno je dostop do območja urejen preko ulice Košaški dol iz dveh smeri in sicer iz smeri kolodvora oz. mesta in obvozice LJ – Avstrija oziroma Meljske strani. 

Med objekti bodo razporejene dostopne pešpoti in zelene površine. Otroška igrišča bodo razporejena skladno z dokumentacijo.

Predvideni so trije objekti – niz A (Vila Tilia), niz B (Vila Betula) in niz C (Vila Vitis). Vsi objekti so pravokotne tlorisne zasnove. Niz A in B sta etažnosti K+P+2, niz C je etažnosti K+P+3. Strehe vseh objektov so ravne z minimalnim naklonom.

Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje. Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz, razbija monotonost in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.

Stanovanjske stavbe so sestavljene iz vhodnega in zahodnega dela z ločenima vhodoma, dvigali in stopniščema. Povezuje ju skupna garaža za stanovalce. V prvih dveh objektih bo skupno po 18 stanovanj v tretjem pa 24. V garaži bo po izgradnji vseh treh objektov prostora za 79 parkirnih mest. Vsa parkirna mesta so pokrita, razen 9 parkirnih mest v objektu A (na jugo-zahodnem delu), zaradi delno odprte kleti.  V treh objektih bo skupno 60 shramb in pripadajoči tehnični prostori ter šest stopnišč skupaj z dvigali.

Dimenzija zaprtih delov pritlične etaž objektov A in B je 45,40m x 20,45m. Objekt C pa meri 46,20m x 20,55m. Balkoni štrlijo iz fasade za 180cm.

Objekti so postavljeni v nagnjen teren, zato sta kleti v nizu B in C skoraj v celoti vkopani (na južni stranici je pritličje nad teren dvignjeno za 1,4 m). Klet v nizu A je na južni strani v celoti vidna. Kleti objektov B in C sta več kot 50 % pod terenom.

Ob objektih se na jugo vzhodnem delu zagotovi pokrit smetarnik, kjer se umestijo zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Območje se uredi z dovozno cesto in utrjenimi peš potmi, preko katerih potekajo dostopi do objektov. Uredi se otroško igrišče in zelene površine, ki se oplemenitijo z zasaditvijo dreves in grmovnic za boljšo integracijo v prostor.

II. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Stavba bo izvedena v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Predelne stene v posameznih stanovanjih so odvisno od konstrukcijskih zahtev, delno armirano betonske, delno suho montažne.

Stopniščne rame, podesti in hodniki bodo armirano betonski in obdelani s keramiko. Ob vsakem vhodu bo prostorno osebno dvigalo.

Streha stavbe bo železobetonska z dobro akumulacijo toplote in ustrezno toplotno izolirana. Kritina bo strešna folija, ki se dodatno zaščiti z geotekstilom in nasutim prodcem.

Vsa kleparska dela na objektu (zaključne obrobe atik, odkapne obrobe balkonov, teras …)  bodo izvedena v pločevini, vročecinkana in barvana. Vertikalne odtočne cevi so večinoma skrite v fasadi in delno potekajo skozi kletne prostore.

Fasada bo izolirana skladno z veljavnimi predpisi z debelino toplotne izolacije minimalno 15 cm (grafitna izolacija, prevodnost lambda = minimalno 0,033 W/mK) in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom, na predelu balkonov in teras se fasada deloma zaključi s fasadnimi ploščami.

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar in sistem za preprečitev udarnega zvoka na stopnišču – tronsole v spodnjih dveh etažah.

Stavbno pohištvo je iz PVC ali ALU profilov zastekljeno z izolacijskim trislojnim termopan steklom.

III. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

STANOVANJA

Vsaka stavba ima dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 3. nadstropja.

Stanovanja so dostopna preko notranjih veznih hodnikov, ki so tudi posredno osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Vsa stanovanja, razen določenih vmesnih dvosobnih enot, imajo dvostransko ali tristransko osvetlitev. 

Vsa stanovanja imajo lastne zunanje površine. V pritličju jim pripadajo atriji v nadstropjih pa balkoni ali terase. V kleti imajo stanovanja shrambe in parkirna mesta, ki so dostopna preko dvosmerne rampe locirane na južnem delu objekta. 

SKUPNI PROSTORI

Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo iz kovinskih vertikalnih prečk, prašno barvane v barvi RAL 7016 z lesenim držalom.

Skupni prostori v kleti in stopnišče so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V vsaki stavbi bosta nameščeni električni osebni dvigali.

Glavni dostop v južni in severni del stavbe bo urejen v pritličju skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z električno ključavnico. Vrata se bodo odpirala s ključem oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih. Dostop v posamezno stopnišče bo možen tudi iz garaže.

Vstop v garažo bo izveden preko uvozno izvozne rampe in bo opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati. Odpiranje garažnih vrat bo potekalo s pomočjo daljinskega upravljalca ali magnetne kartice.

Objekt ima dva dvigala za stanovanjski del, ob vsakem stopnišču eno, nosilnosti minimalno 6 oseb in širino teleskopskih vrat najmanj 80 cm .

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Ob objektih se na jugo vzhodnem delu zagotovi pokrit smetarnik, kjer se umestijo zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Območje se uredi z dovozno cesto in utrjenimi peš potmi, preko katerih potekajo dostopi do objektov. Pešpoti se uredijo v betonskih tlakovcih z betonskimi robniki. Skupne zelene površine ob objektih bodo zatravljene in zasajene z grmovnicami.

Uredi se otroško igrišče in zelene površine, ki se oplemenitijo z zasaditvijo dreves in grmovnic za boljšo integracijo v prostor.

Območje se uredi z urbano opremo; klopmi, koši za smeti in svetili.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in telekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike in telekomunikacij v stavbi bodo v skupnih prostorih.

Dovoz v garažo bo urejen iz interne ceste po dvosmerni dovozni rampi.

V. ZASNOVA PARKIRIŠČ

V kleti objektov A in B bo po izgradnji zagotovljenih 26 parkirnih mest, v objektu C bo v kleti zagotovljenih 27 parkirnih mest. Vsa parkirna mesta so pokrita razen 9 parkirnih mest v objektu A (na jugo-zahodnem delu), zaradi delno odprte kleti. Možne bodo izvedbe elektro polnilnic za avtomobile na lastne stroške stanovalcev.

Dodatna parkirna mesta se bodo zagotavljala na odprtih površinah ob objektih.